Serdecznie witamy na oficjalnej stronie internetowej Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Tarnobrzegu. Już od 25 lat zajmujemy się problemami emerytów i rencistów policyjnych. Jest to praca odpowiedzialna, czasochłonna, żmudna, a także często niedoceniana przez ogół emerytów i rencistów policyjnych, gdyż mało kto zna jej efekty. Przyczyną tego zjawiska był brak większej możliwości propagowania tych zadań, ale teraz to się zmienia. Dzięki technice XXI wieku mamy możliwość szerokiego zaprezentowania naszych działań.  Niniejsza strona stworzona została w celu powszechnego udostępniania wszelkich informacji w postaci elektronicznej, a uruchamiając ją chcemy przybliżyć problematykę emerytów i rencistów policyjnych nie tylko samym zainteresowanym, ale także czynnym funkcjonariuszom Policji, którzy w przyszłości także będą emerytami. Znajdziecie państwo tutaj informacje o wielu działaniach podejmowanych przez Zarząd Koła i nie tylko.

         Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych jest posiadającym osobowość prawną dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem byłych funkcjonariuszy i żołnierzy polskiego resortu spraw wewnętrznych, posiadających ustanowione prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin / Dz. U. Nr 8 z 2004 roku, poz. 67 z późn. zm. / albo ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin /Dz. U. Nr 8 z 2004 roku, poz. 66 z późn. zm. / a także innych osób fizycznych i prawnych, o których mowa w § 17 Statutu. Jest organizacją działającą w ramach porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającą członków niezależnie od ich poglądów politycznych, ideowych, jak i światopoglądowych, jest organizacją neutralną światopoglądowo.

Celem Stowarzyszenia jest:

·     zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy warunków socjalno-bytowych oraz organizowania ich uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju,

·     organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i całego środowiska emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych,

·     aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno-moralnej, a także pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych w środowisku byłych funkcjonariuszy, resortu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin,

·     ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej,

Dla osiągnięcia swoich celów Koło:

·     udziela pomocy emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin w sprawach socjalno-bytowych poprzez swoje organy statutowe lub powołane w tym celu komisje socjalno-bytowe i inne zespoły,

·     organizuje wycieczki krajoznawcze oraz inne formy zbiorowego wypoczynku i rekreacji dla emerytów i rencistów oraz  ich rodzin,

·     otacza opieką mogiły oraz miejsca pamięci poległych funkcjonariuszy, resortu spraw wewnętrznych, a gdy zachodzi taka konieczność udziela pomocy wdowom (wdowcom) i sierotom po tych poległych, jak i najbliższym po zmarłych członkach Stowarzyszenia,

·     odbywa okresowe zebrania członków oraz władz Stowarzyszenia, w celu omówienia zasad organizacji i sposobów realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia,

             * fragmenty wybrane ze Statutu Stowarzyszenia